ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 

Журнал включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін

(Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року»).

Відповідно до наказу МОН України №1643 від 28.12.2019 р. збірник наукових праць “Актуальні проблеми правознавства” включений до переліку друкованих наукових фахових видань України категорії «Б» ( «Юридичні науки», спеціальність 081). 

Видання включено до міжнародних наукометричної бази Index Copernicus International  (Республіка Польща) , Crossref , Національна бібліотека України імені В. Вернадського , Google Академія 

Графік прийому статей на 2022 рік:

Випуск 1. Подання матеріалів до 20 лютого 2022 року.

Випуск 2. Подання матеріалів до 22 травня 2022 року.

Випуск 3. Подання матеріалів до 18 вересня 2022 року.

Випуск 4. Подання матеріалів до 20 листопада 2022 року.

 

 

“Актуальні проблеми правознавства” – збірник наукових праць юридичного факультету Західноукраїнського національного університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Заснований у 2011 році.

 

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових вчень та філософії права, конституційного, адміністративне права і процесу, фінансового та інформаційного права, міжнародного права, цивільного права і процесу, сімейного права, міжнародного приватного права, господарського та  господарського-процесуального права, кримінального права та кримінології,  кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності, судоустрою,  прокуратури та адвокатури.

 

Виходить 4 рази на рік.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011

ISSN print 2524-0129

ISSN online 2664-5718

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права.

2. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право.

3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарське-процесуальне право.

4. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза. Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Слома Валентина Миколаївна, заступник декана юридичного факультету Західноукраїнського національного університету, доктор юридичних наук, доцент

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Грубінко Андрій Васильович, професор кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету, доктор історичних наук, професор (відповідальний редактор)

Мазепа Світлана Олегівназаступник декана юридичного факультету Західноукраїнського національного університету, кандидат юридичних наук, доцент

 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Балинська Ольга Михайлівна, проректор, Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Гречанюк Сергій Костянтинович, начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, професор

Калаур Іван Романович, професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету, доктор юридичних наук, професор

Книш Сергій Володимирович, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент

Лазур Ярослав Володимирович, декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, професор

Соболь Євген Юрійович, ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор

Теремецький Владислав Іванович, професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету, доктор юридичних наук, професор

Іноземний член редакційної колегії

Грега Стрбан, декан юридичного факультету Університету Любляни, доктор наук, професор (Словенія)

Цоль Фредерік, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Ягеллонского університету (Польща), завідувач кафедри європейського і польського приватного права та порівняльного правознавства Оснабрюцького університету, професор (Німеччина)