Порядок публікації матеріалів

у фаховому збірнику наукових праць

«Актуальні проблеми правознавства»

Шановні автори!

Редакційна колегія збірника «Актуальні проблеми правознавства» бере до друку статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях та відповідають за змістом тематиці збірника «Актуальні проблеми правознавства», виконані на високому професійному рівні.

1)  Приймаються роботи, написані українською, російською або англійською мовами, обсягом до 12 аркушів включно.

2) Рукопис статті повинен мати такі елементи:

– УДК;

– код ORCID

– назва секції;

– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, посада;

– назва статті українською мовою;

– анототації українською і російською мовами (мінімум 700 знаків з пробілами), розширена анотація англійською мовою (мінімум 1800 друкованих знаків з пробілами), які повинні містити короткий виклад актуальності, мету, та основні результати дослідження;

– ключові слова (не менше 5 позицій);

– основний текст статті;

–  список використаних джерел;

– список використаних джерел англійською мовою (References).

3)  Окрім рукопису статті до редакції подається реферат (розширена анотація) англійською мовою (реферат має обов’язково містити: назву статті, прізвище та ініціали автора, посаду, місце роботи, короткий зміст статті. Мінімальний обсяг реферату – 300 слів)

4) Стаття повинні містити такі елементи:

постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

мета статті;

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

5) Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля
з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5.

6) Редакційний збір становить 800 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 60 грн. за кожну сторінку статті.

Посилання на літературу здійснюється безпосередньо в тексті.
У квадратних дужках зазначається порядковий номер використаного джерела,
а через кому – конкретна сторінка.

Редакція залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати і відхиляти статті. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів збірника можливий лише з дозволу автора і редакції.

Адреса редакції фахового збірника наукових статей «Актуальні проблеми правознавства»:

Юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а

Електронна пошта:

zbirnykapp@wunu.edu.ua

Детальні умови публікації у прикріплених файлах

Зразок-оформлення-статті-1-1

Оформлення бібліографії

references

вимоги-до-публікації-4-2